PIMJAMAN PERIBADI@LOAN MAYBANK [SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK]

PIMJAMAN PERIBADI@LOAN MAYBANK  [SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK]

Berikut adalah syarat SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK yang terbaru.

Kami berharap kepada mereka yang hendak buat pinjaman peribadi di Maybank pastikan anda semua telah membaca syarat pinjaman ini.

Harapan kami adalah semoga anda berjaya membuat pinjaman peribadi di maybank.

Tujuan kami letakan disini supaya anda boleh faham syarat yang Maybank kenakan kepada peminjam.


TERMA DAN SYARAT WANG TUNAI PERIBADI (PERSONAL CASH)


KELULUSAN WANG TUNAI PERIBADI MAYBANK (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI
"KEMUDAHAN") OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (SELEPAS INI DIRUJUK SEBAGAI "BANK")
KEPADA PELANGGAN (“PELANGGAN”) ADALAH TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT
BERIKUT YANG TELAH DIMAKLUMKAN KEPADA PELANGGAN SEMASA PERMOHONAN
KEMUDAHAN TERSEBUT. TERMA DAN SYARAT INI AKAN MENGIKAT PELANGGAN SERTAMERTA SEBAIK SAHAJA KEMUDAHAN TERSEBUT DILULUSKAN OLEH PIHAK BANK.

Kelayakan Pelanggan


1. Kemudahan ini disediakan untuk semua Pelanggan yang layak berumur antara
dua puluh satu (21) tahun hingga lima puluh lima (55) tahun.
Tafsiran
1. Terma dan syarat, bersama dengan Surat Kelulusan dan sebarang dokumen
lain berkenaan dengan akaun semasa atau akaun simpanan Pelanggan (“Akaun
Deposit ”) yang dibuka dan diselenggarakan oleh Bank, membentuk satu
perjanjian yang menetapkan terma dan syarat yang berkaitan dengan Kemudahan.
2. Terma dan syarat yang dinyatakan di sini adalah tambahan dan tidak
sebagai pengganti dan tidak akan mempengaruhi terma dan syarat lain
mengikat Pelanggan dari semasa ke semasa.
3. Sekiranya terdapat perbezaan, ketidakkonsistenan atau perbezaan antara
ketentuan, keputusan Bank mengenai peruntukan yang berlaku akan diutamakan
dan konklusif.

Kemudahan


1. Kemudahan ini adalah pinjaman berjangka tanpa jaminan.
2. Sebagai tambahan kepada Akaun Deposit, Bank akan membuat akaun
kemudahan berasingan ("Akaun Tunai Peribadi") untuk Pelanggan.
Jumlah penuh (“Jumlah Kemudahan”) Kemudahan akan didebitkan
dari Akaun Tunai Peribadi dan dikreditkan ke dalam Akaun Deposit (di
di mana pembayaran penuh Kemudahan kepada Pelanggan akan dianggap telah
selesai) dan Pelanggan berhak mengeluarkan wang dari Akaunnya.
3. Jumlah Kemudahan Minimum adalah RM5,000 dan dalam apa jua keadaan
tertakluk kepada budi bicara mutlak Bank dan boleh berubah
oleh Bank dari semasa ke semasa. Pelanggan hanya boleh memohon dan
jaga hanya satu Kemudahan setiap masa. Kemudahan yang ada
mesti dilengkapkan sepenuhnya sekiranya Pelanggan ingin membuat permohonan
Kemudahannya sudah kembali.

Pembayaran


1. Pelanggan mesti memulakan pembayaran ansuran bulanan (“ansuran bulanan
Kemudahan ”) dalam masa 30 hari dari tarikh pembayaran penuh
Kemudahan dan Ansuran Bulanan Kemudahan seterusnya mesti dibayar
selang satu (1) bulan selepas itu atau pada tarikh lain yang akan ditentukan
oleh Bank dari semasa ke semasa.
2. Selama tempoh pembayaran balik (“Tempoh Ansuran Kemudahan”), jumlah
pokok bersama dengan jumlah faedah mesti dibayar secara ansuran bulanan
Kemudahan ini mempunyai nilai yang sama seperti yang dinyatakan dalam Notis Persetujuan
yang juga menyatakan Tempoh Ansuran Kemudahan, Jumlah Bayaran Balik
Maklumat bulanan dan lain-lain, dihantar kepada Pelanggan atas Kemudahan
diluluskan.
Sekiranya Pelanggan gagal membayar sebarang Ansuran Bulanan Kemudahan
mengikut masa, atau jumlah yang terhutang di bawah Kemudahan ketika
pembayaran dituntut, Bank berhak mengenakan kadar faedah tambahan
satu peratus setahun (1% setahun) dari jumlah tertunggak yang dikira
dari tarikh pembayaran tertunggak hingga tarikh penyelesaian penuh yang dikira
sebagai bayaran pembayaran lewat. Bayaran lewat bayar ini akan ditambah kepada
baki tertunggak dan boleh dibayar secara ansuran bulanan.
4. Segala pembayaran yang diterima dari Pelanggan dapat digunakan di
cara yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlak Bank. Tempoh Ansuran
Kemudahan akan ditentukan oleh Bank dan atas pilihan Pelanggan. Ansuran bulanan
Kemudahan dan Tempoh Ansuran Kemudahan tidak boleh diubah.
5. Pelanggan berjanji untuk membuat pengaturan yang memuaskan untuk
pembayaran Akaun Tunai Peribadinya mengikut terma dan syarat sekiranya
dia berada di luar negara.
6. Bank berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menarik diri atau menghentikan
Kemudahan dan tuntutan pembayaran balik semua jumlah hutang
di bawah Kemudahan atau mengubah atau meminda Kemudahan dengan syarat
sebagaimana ditentukan oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya.
Sekiranya Bank menuntut pembayaran balik Kemudahan, Pelanggan adalah
bertanggungjawab untuk membayar faedah lalai tambahan pada Amaun
Kemudahan dan Kemudahan ansuran Bulanan yang Belum Dibayar selepas
tuntutan pembayaran balik dibuat mengikut kadar faedah yang ditentukan oleh Bank
mengikut budi bicara mutlaknya. Manfaat lalai akan bertambah setiap hari
(setelah penghakiman atau perintah Mahkamah dan juga sebelumnya) dan dikira
tertunggak, akan didebitkan ke dalam akaun Pelanggan pada setiap akhir bulan
kalendar dan Pelanggan akan bertanggungjawab atas faedah mengikut kadar faedah
lalai seperti yang diperuntukkan.Peristiwa Ketidakpatuhan


1. Kemudahan mesti dibayar balik sekiranya dituntut oleh Bank. Tanpa prejudis
hak Bank untuk menarik Kemudahan melalui tuntutan, Bank
mempunyai budi bicara mutlak untuk menarik Kemudahan melalui
menuntut, dan / atau menuntut pembayaran penuh dalam masa (bilangan hari itu
dinyatakan sesuai dengan polisi Bank yang ada) hari sekiranya berlaku kejadian
Kelalaian berikut berlaku, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
a. Kelalaian dalam membayar pokok dan / atau faedah dan / atau wang lain
apabila tepat pada masanya dan perlu dibayar;
b. Petisyen kebankrapan dikeluarkan terhadap Pelanggan;
c. Sekiranya Pelanggan kehilangan kewarasannya atau meninggal dunia;
d. Sekiranya Pelanggan melakukan lalai di bawah mana-mana
peruntukan terma dan syarat yang mengatur penggunaan Kemudahan atau
sebarang perjanjian, atau dokumen sekuriti, atau (mengikut mana-mana yang berkenaan)
berkaitan dengan akaun atau kemudahan kredit lain yang disediakan oleh Bank;
e. Sekiranya ada maklumat yang diberikan oleh Pelanggan sama ada
semasa memohon Kemudahan atau sebaliknya
tidak benar atau mengelirukan atau tidak mewakili fakta secara tepat
berkaitan dengan bahan tertentu pada tarikh penyediaannya;
f. Sekiranya pada pendapat mutlak Bank, Akaun Tunai Peribadi itu
atau akaun lain milik Pelanggan dengan Bank adalah atau telah
dikendalikan dengan cara yang tidak memuaskan;
g. Sebarang peristiwa atau urutan peristiwa sama ada berkaitan atau tidak,
termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang perubahan pembalikan material
dalam perniagaan, aset atau keadaan kewangan Pelanggan atau yang lain
pihak yang menawarkan jaminan keselamatan kepada Kemudahan dari
tindakan keganasan, unsur keganasan, keganasan yang berkaitan dengan perang,
keadaan darurat, perlawanan, revolusi, pemberontakan, rampasan kuasa atau
berlakunya wabak / pandemik dalam bentuk atau apa-apa
bencana (sama ada berlaku di dalam atau di luar negara atau oleh
secara langsung melibatkan Malaysia atau tempat lain di mana Bank
pada masa ini atau dari semasa ke semasa selepas beroperasi
dan menjalankan perniagaan dan sama ada dalam dan luar negara
atau sebaliknya) atau perubahan lain dalam keadaan apa pun
berlaku yang pada pendapat Bank (pendapatnya adalah muktamad
dan terikat kepada Pelanggan):
i. Akan atau mungkin menyebabkannya tidak wajar atau tidak praktikal
untuk Bank membuat, menyelenggara atau Membiayai Kemudahan atau
untuk terus melakukannya atau membenarkan mana-mana
gunakan untuk penggunaan Kemudahan seterusnya; atau
ii. Akan atau mungkin mempengaruhi kemampuan atau kesediaan
Pelanggan atau penjamin yang menjamin
Kemudahan untuk mematuhi atau mematuhi apa-apa kewajipan pihak
Pelanggan atau penjamin tersebut atau mana-mana pihak yang
jaminan atau pihak lain untuk mematuhi dan mematuhi
berkaitan dengan Kemudahan atau dokumen jaminan lain atau
menjadikan mustahil bagi Pelanggan atau penjamin
itu atau penjamin atau pihak lain yang
boleh atau dengan rela melakukannya.
h. Sekiranya terdapat apa-apa jenis proses undang-undang, saman terhadap apa sahaja
tindakan diambil terhadap Pelanggan; dan
i. Sekiranya terdapat hutang di pihak Pelanggan atau hutang di pihak Pelanggan
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (g) (ii) di atas
tertunggak dan boleh dinyatakan terlambat sebelum tempoh matang
dinyatakan atau sekiranya Pelanggan atau penjamin mempunyai
gagal membayar atau melanggar instrumen atau perjanjian
berkaitan dengan hutang.

Kadar faedah


1. Bank berhak untuk mengubah Kadar Faedah yang Ditetapkan dan Kadar Faedah yang Tidak Dikehendaki
pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya.
Pemberitahuan pemberitahuan dari Bank dapat diberikan dalam bentuk apa pun, dan
boleh diberikan melalui surat kepada Pelanggan atau dengan cara lain
dianggap sesuai oleh Bank. Perubahan tersebut akan berkuatkuasa mulai tarikh tersebut
dinyatakan dalam notis Bank dan keputusan Bank mengenai pindaan tersebut
seperti kadar yang dinyatakan di atas dan tarikh penguatkuasaan
perubahan tersebut adalah muktamad dan muktamad.


PIMJAMAN PERIBADI@LOAN MAYBANK  [SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK]
PICTURE https://rnggt.com/


Yuran dan Bayaran


1. Pelanggan bersetuju untuk membayar dan memberi kuasa kepada Bank untuk
debit Akaun Tunai Peribadi dan / atau Akaun Deposit dengan yuran dan caj
berikut:
a. Bayaran pembayaran lewat seperti dalam Klausa 10 di atas.
b. Caj perkhidmatan akan ditentukan oleh Bank mengikut budi bicaranya untuk
perkhidmatan yang diberikan dan kos dan perbelanjaan yang berlaku sebagai hasilnya
daripada, mengenai atau timbul dari:
i. Pelanggan memeriksa pembayaran yang belum dibayar; atau
ii. Caj perkhidmatan RM10 untuk setiap cek bertarikh
kemudian kembali.
c. Bayaran undang-undang (berdasarkan Peguamcara dan Pelanggan) dan perbelanjaan lain
ditanggung oleh Bank dalam melaksanakan hak dan kelayakan lain di
di bawah Terma dan Syarat ini dan dalam proses menuntut wang
terhutang oleh Pelanggan kepada Bank di bawah Akaun Tunai
Secara peribadi.
d. Bayaran dan caj munasabah lain yang dikenakan oleh Bank untuk perkhidmatan
dan kemudahan yang diberikan kepada Pelanggan.
2. Tanpa menghiraukan peruntukan di atas, Bank mengikut budi bicaranya boleh
menukar kadar bayaran dan caj dengan pemberitahuan bertulis kepada Pelanggan.


Pengubahsuaian Ansuran


1. Pelanggan tidak dibenarkan mengubah tarikh mula ansuran bulanan
Kemudahan, Kemudahan Ansuran Bulanan dan Tempoh Ansuran Kemudahan
dinyatakan dalam Surat Kelulusan kecuali dengan kebenaran bertulis yang diberikan
oleh Bank atau mungkin diberikan oleh Bank tertakluk kepada terma dan syarat
diputuskan dan dikenakan oleh Bank. Keputusan Bank sama ada untuk memberi
kelulusan atau sebaliknya adalah muktamad dan muktamad dan tidak boleh
dipertikaikan dengan alasan apa pun.
2. Sekiranya dan pada bila-bila masa kadar faedah yang perlu dibayar
Kemudahan diubah, Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk membuat pembetulan
sesuai dengan perubahan sama ada:
a. dengan mengubah jumlah Kemudahan Ansuran Bulanan; atau
b. dengan mengubah bilangan Tempoh Ansuran Kemudahan yang tinggal; atau
c. dengan mengubah cara lain yang difikirkan sesuai oleh Bank.

Bayaran / Pembatalan Pendahuluan


1. Pelanggan boleh membuat pembayaran awal sebahagian daripada Jumlah Kemudahan pada
bila-bila masa. Sebarang jumlah yang dibayar terlebih dahulu akan dianggap sebagai ansuran
pendahuluan bulanan, Bank tidak bertanggungjawab membayarnya
faedah pembayaran ansuran pendahuluan tersebut. Terlepas dari itu
pembayaran awal yang telah dibuat, Pelanggan mesti terus membayar ansuran
Kemudahan Bulanan berkenaan seperti biasa dan tepat pada masanya dan
Bank berhak pada bila-bila masa untuk menarik balik Kemudahan sekiranya berlaku
peristiwa lalai seperti yang dinyatakan dalam Klausa Acara Lalai. Kesemuanya
bayaran pendahuluan yang dibuat tidak akan mengurangkan jumlah ansuran kemudahan
secara penuh atau Faedah yang dikenakan.
2. Sekiranya Pelanggan membayar terlebih dahulu atau menyelesaikan Amaun
Kemudahan sebelum separuh pertama Tempoh Ansuran Kemudahan
apabila tamat tempoh, Bank berhak mengenakan bayaran sebanyak RM200 atau jumlahnya
bersamaan dengan 3% dari jumlah Amaun Kemudahan, mana yang lebih tinggi
sebagai bayaran penyelesaian awal.
3. Kecuali dipersetujui sebaliknya oleh Bank, jumlah yang dibayar terlebih dahulu
tidak dapat dikeluarkan semula dan tertakluk kepada kewajipan pembayaran Pelanggan
mengikut urutan kematangan songsang. Sekiranya jumlah yang dibayar terlebih dahulu pada
bila-bila masa melebihi jumlah yang dikeluarkan melalui Kemudahan, Bank tidak
akan bertanggungjawab untuk membayar faedah kepada Pelanggan.
4. Setelah Bank meluluskan permohonan Pelanggan, Bank akan membayar
Jumlah Kemudahan ke dalam Akaun Deposit Peribadi Pelanggan. Akaun gabungan
tidak dibenarkan untuk Kemudahan ini.Rebat


1. Rebat akan diberikan kepada Pelanggan yang membayar ansuran bulanan Kemdahan
tepat pada waktunya dan sebelum tarikh bulanan yang akan dibayar (rekod pembayaran
tepat pada waktunya) dan Bank berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menentukan
Pelanggan yang layak dan jumlah rebat. Rebat akan dikreditkan secara langsung
setiap tahun, ke dalam Akaun Simpanan Peribadi Pelanggan atau mana-mana akaun
semasa / simpanan yang dipegang dengan Bank.
2. Pelanggan bertanggungjawab untuk memberitahu Bank secara bertulis
selewat-lewatnya satu (1) bulan dari tiga belas (13) hari dalam bulan tersebut
pembayaran ansuran kerana rebat yang tidak dapat diterima. Mengenai
gagal, Pelanggan dianggap telah memperoleh dan menerima rebat dari Bank
dan semua rebat yang tidak dituntut setelah tempoh satu bulan tidak akan dilayan
dan akan dianggap dihapuskan.
3. Pulangan tunai tidak boleh dipindahkan ke mana-mana akaun pihak ketiga.
Bank berhak untuk menggantikan rebat 2% dengan ganjaran atau perkhidmatan
berbeza dalam nilai setara pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

Pendedahan


1. Pelanggan dengan ini memberi kuasa kepada Bank dan / atau pegawainya untuk:
a. menggunakan, mendedahkan, menunjukkan atau menunjukkan apa-apa
maklumat mengenai Akaun Tunai Peribadi untuk tujuan atau
berkaitan dengan tindakan atau prosiding yang diambil untuk
tujuan mendapatkan semula wang yang perlu dibayar dan dijelaskan oleh
Pelanggan ke Bank di bawah terma dan syarat ini.

b. mendedahkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan penilaian kredit
Pelanggan ke mana-mana bank dan / atau institusi kewangan
yang lain perlu sedemikian dan sejauh yang difikirkan perlu oleh Bank
berkaitan dengan pertanyaan serta pendedahan nombor akaun kepada
mana-mana individu / pihak yang berminat.
c. mendedahkan maklumat kepada Bank Negara Malaysia mengenai Kemudahan
Pelanggan atau Akaun Pelanggan, seperti yang diperlukan, baik
mengikut undang-undang atau sebaliknya. Bank tidak akan bertanggungjawab
secara langsung atau tidak langsung kepada Pelanggan atau mana-mana
pihak lain mengenai pendedahan tersebut.
d. mendedahkan maklumat mengenai Pelanggan kepada mana-mana
rakan niaga sedia ada atau masa depan Bank untuk tujuan tersebut
memberikan maklumat mengenai produk atau perkhidmatan atau keistimewaan
dan faedah kepada Pelanggan atau untuk tujuan lain. Bank boleh
gunakan maklumat mengenai Pelanggan untuk tujuan penyenaraian
surat yang boleh digunakan oleh mana-mana rakan kongsi Bank yang ada
atau pada masa akan datang untuk menawarkan produk atau perkhidmatan
atau keistimewaan dan faedah kepada Pelanggan atau aktiviti pemasaran
yang diterima oleh Pelanggan melalui surat. Sekiranya pada bila-bila masa
Pelanggan ingin mengeluarkan nama mereka dari senarai mel seperti itu,


Pelanggan perlu menulis surat kepada Bank di Pusat Maybankard, Tingkat 7, Menara
Maybank, 100 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur.

Hak untuk Menolak dan Menyertai


1. Bank boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis atau
memberi alasan kepada Pelanggan untuk:
a. tolak atau pindahkan wang yang dikreditkan ke Akaun Kewangan
Tunai Peribadi Pelanggan dengan Bank tanpa mengira jenis dan di
kedudukan mana yang akan digunakan untuk mengurangkan dan / atau
terangkan jumlah yang perlu dibayar kepada Bank di bawah
terma dan syarat ini.
b. menggabungkan atau menggabungkan semua atau mana-mana akaun
Pelanggan merangkumi akaun bersama dengan pihak lain (dalam jenis apa
akaun walaupun tertakluk kepada notis atau tidak) di mana sahaja
terletak pada sebarang tanggungjawab dan tanggungjawab
atau dilakukan oleh Pelanggan ke Bank dan menolak atau memindahkan
jumlah yang dikreditkan ke mana-mana satu atau lebih akaun
masuk atau untuk menjelaskan tanggungjawab dan liabiliti kewangannya
sepenuh masa dan perlu dibayar kepada Bank.
c. menjual sekuriti atau harta peribadi Pelanggan yang dipegang oleh
Bank dengan deposit atau sebaliknya di lelong atau penjualan awam
peribadi tanpa sebarang prosiding undang-undang dan menahan hasil
penjualan yang diperoleh daripadanya untuk jumlah jumlah yang masih belum dijelaskan
dibayar

Ketidakpatuhan silang


1. Bank berhak untuk membatalkan dan menarik dan menuntut
pembayaran balik semua jumlah yang perlu dibayar dan perlu dibayar
kemudahan lain yang diberikan kepada Pelanggan oleh Bank termasuk tetapi tidak
terhad kepada kemudahan Kad Kredit / Kad caj dengan Bank sekiranya berlaku kejadian
keingkaran atau perisytiharan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan klausa 14 di
di sini tidak kira sama ada kemudahan lain termasuk tetapi tidak
terhad kepada Kad Kredit / Caj adalah kemudahan prestasi.
Pindaan Terma dan Syarat
1. Penggunaan Kemudahan tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan
di sini. Bank berhak pada bila-bila masa dan tanpa notis, sebelum atau sesudahnya
Pelanggan, untuk menambah, mengubah, menghapus, mengubah, mengubah atau
mengubah semua atau mana-mana terma dan syarat atau untuk menggantikannya
secara keseluruhan atau sebahagian Kemudahan dengan skema lain, sama ada setara
atau tidak, atau menarik diri sekaligus.

Kelulusan Kemudahan


1. Kelulusan permohonan bergantung pada pelaksanaan, penyerahan dan penyelesaian dokumen yang diperlukan oleh Bank. Bank boleh menolak permohonan Kemudahan tanpa memberikan alasan.

2. Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya meluluskan permohonan untuk Jumlah Kemudahan dan Tempoh Ansuran Kemudahan yang ditentukan oleh Pelanggan atau Jumlah Kemudahan dan / atau Tempoh Ansuran Kemudahan yang lebih rendah yang
lebih pendek yang difikirkan sesuai oleh Bank. Bank tidak akan bertanggungjawab untuk memberitahu atau memberitahu Pelanggan tentang Jumlah Kemudahan yang lebih rendah dan / atau Tempoh Ansuran Kemudahan yang lebih pendek sebelum persetujuan Kemudahan.
3. Pelanggan dengan ini mengesahkan penerimaan permohonan Kemudahan
oleh Bank selesai sebaik sahaja Bank mengeluarkan Surat
Kelulusan untuk syarat-syarat yang terkandung di dalamnya dan kredit Jumlah
Kemudahan yang diluluskan ke dalam Akaun Deposit yang ditetapkan oleh
Pelanggan di sini tanpa mengira Jumlah Kemudahan di Akaun
Deposit tersebut kekal atau masih belum digunakan. Sebarang perbezaan dalam
Jumlah Kemudahan dan / atau Tempoh Ansuran Kemudahan yang dipohon dan
kemudian diluluskan tidak akan mempengaruhi kesahihan syarat dan
Pelanggan dianggap telah menerima pembiayaan untuk Jumlah Kemudahan tersebut
diluluskan oleh Bank. Penyerahan permohonan untuk Kemudahan dan
pengeluaran Surat Kelulusan dengan ini dianggap sebagai perjanjian untuk
Pelanggan meminjam dan Bank memberikan kemudahan tersebut
sesuai dengan syarat yang terkandung dalam permohonan, Surat Persetujuan dan syarat
terkandung di sini dan tidak diperlukan dokumen rasmi lain
dilaksanakan lebih jauh antara Pelanggan dan Bank

Pengiraan Ansuran


1. Ansuran Bulanan Kemudahan dikira berdasarkan formula [(P * | * N) + P] / n,

di mana

P = Jumlah Prinsipal yang Dipinjam

I = Kadar Faedah setiap tahun

N = Jumlah Jumlah Ansuran dalam Tahun

n = Jumlah Jumlah Ansuran dalam Bulan


Penyerahan Proses Undang-Undang


1. Semua pihak dengan ini bersetuju bahawa penyerahan Writ of Summons atau

sebarang proses undang-undang mengenai tuntutan yang diperlukan

oleh atau berkaitan dengan terma dan syarat ini boleh dikuatkuasakan oleh

penyerahan satu salinannya melalui pos berdaftar prabayar dan satu salinannya

melalui surat biasa ke alamat Pelanggan yang dinyatakan dalam borang permohonan

Kemudahan atau ke alamat lain yang diberitahu oleh Pelanggan kepada Bank

dari semasa ke semasa.


Sijil Hutang


1. Perakuan yang ditandatangani oleh pegawai Bank berhubung dengan wang semasa

sepenuh masa dan dibayar kepada Bank oleh Pelanggan adalah bukti muktamad

bahawa jumlah yang terkandung di sini perlu dibayar dan mesti dibayar oleh

Pelanggan ke Bank.


Pelantikan Ejen


1. Sebagai tambahan dan bukan sebagai pengurangan hak di bawah terma dan syarat

ini, Bank berhak mengikut budi bicara mutlaknya, dan apabila difikirkan perlu

melantik dan memberi kuasa kepada ejen pilihannya dan bagi pihaknya untuk

satu-satunya tujuan untuk mendapatkan semula semua atau semua wang dari masa ke masa

dan mesti dibayar oleh Pelanggan kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini.


Tanggung Rugi

1. Bank tidak akan bertanggungjawab dan mengecualikan semua liabiliti
untuk sebarang tindakan, tuntutan, kerugian, kos, caj dan perbelanjaan yang
berpengalaman, ditanggung atau dilakukan oleh Pelanggan akibat penyertaannya dalam
Kemudahan.

Undang-undang Terpakai

1. Kemudahan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang
Malaysia dan semua pihak dengan ini bersetuju untuk tunduk di lapangan
kuasa bukan eksklusif Mahkamah Malaysia di Kuala Lumpur atau bidang kuasa
kecekapan lain yang boleh dipilih oleh Bank mengikut budi bicara mutlaknya
memohon dan seterusnya bersetuju bahawa penyerahan proses undang-undang
dapat dilaksanakan melalui kaedah yang dinyatakan di sini.

Penutupan/Jualan Akaun Wang Tunai Peribadi


1.Pelanggan dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Bank boleh mengikut budi bicara mutlaknya
ucapannya yang sangat diperlukan mengarahkan pemindahan dan / atau penjualan Akaun Tunai
Pelanggan Peribadi atau bahagiannya kepada institusi, syarikat,
atau entiti undang-undang yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia dan / atau
menetapkan Undang-undang atau undang-undang di Malaysia (selepas ini
disebut sebagai "Pembeli Akaun Tunai Peribadi" dan untuk tujuan ini,
Pelanggan dengan ini memberi kebenaran, tanpa syarat dan tanpa pengeluaran,
untuk arahan mengenai pemindahan dan / atau penjualan Akaun Tunai Pelanggan ke
Pembeli Akaun Tunai Peribadi yang difikirkan sesuai oleh Bank.

2. Sebagai tambahan dan tanpa mengurangkan klausa 38 di atas, Pelanggan
seterusnya bersetuju dan memberi kuasa kepada Bank dengan tanpa syarat dan
tanpa boleh diubah untuk mendedahkan, memberi, mengeluarkan, menunjukkan,
memperlihatkan dan/atau menyerahkan, menyampaikan atau sebaliknya
menjadikan tersedia sebarang maklumat, rekod, butiran mengenai Pelanggan
dan/atau Akaun Wang Tunai Peribadi Pelanggan menurut kepada Akaun Pinjaman
Peribadi Pembeli tanpa memberi sebarang notis kepada Pelanggan.

Versi Bahasa Inggeris Perjanjian ini


1. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan dalam tafsiran Perjanjian ini dan
sebarang terjemahannya dalam mana-mana Bahasa, versi Bahasa Inggeris akan
diutamakan.


1 Comments:

Sila beri komen yang membina dan bertanggungjawab. Terima Kasih.